Vnitřní řád zdravotnického zařízení Alergologie Vágnerová s.r.o.

1. Základní práva pacienta
Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem.

2. Provozní a ordinační doba
Provozní a ordinační doba je zveřejněna vedle dveří ordinace. V provozní době je v ordinaci přítomna zdravotní sestra, která přijímá a vyřizuje žádosti pacientů podané osobně, telefonicky nebo elektronicky. Odběry krve bez lékařského vyšetření provádí zdravotní sestra v první půlhodině provozní doby. V ordinační době je v ordinaci přítomna lékařka, která osobně poskytuje zdravotní služby

3. Objednání na vyšetření
Pacienti se mohou na vyšetření objednat v provozní době osobně nebo telefonicky. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Zdravotní zařízení může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení;

4. Čekání na vyšetření
Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Pacienti po příchodu do čekárny na určeném místě odloží svrchní oděv a připraví se na vyšetření podle pokynů zdravotní sestry. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Čas čekání mohou využít zejména k seznámení se s informacemi na nástěnce. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit. Vstup a pobyt v čekárně a ordinaci je povolen jen se zakrytými ústy a nosem respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo nanorouškou.

5. Pořadí vyšetření
Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje přítomnost objednaných pacientů. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednáni. Neobjednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v pořadí příchodu. Pracovníci zdravotnického zařízení se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat.

6. Průběh vyšetření
Vyšetření provádí lékař zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, jeho zákonným zástupcům, zmocněncům a osobám určeným obecně závaznými předpisy.

7. Oznamování změn
Pacient oznámí každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu praktického lékaře, změnu bydliště a závažnou změnu zdravotního stavu při návštěvě nebo při žádosti o zaslání elektronického receptu.

8. Zdravotnická dokumentace
Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Při každém vyšetření je pacient vybaven zprávou o vyšetření, určenou pro praktického nebo dalšího ošetřujícího lékaře.

9. Důsledky porušení vnitřního řádu
Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst.2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.).

 

Vnitřní řád zdravotnického zařízení Alergologie Vágnerová s.r.o.
Jiráskova 321 67902 Rájec Jestřebí, IČ 29368197, ordinace Zahradníkova 2-8, 611 41 Brno